Αρχική σελίδα » Κατευθύνσεις

Το Δ-ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ) με κατευθύνσεις:

      β) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση το «Στρατηγικό  Μάνατζμεντ».

      γ) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη «Διαχείριση  Κεφαλαίων και Κινδύνου».

      δ) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση στη «Λογιστική».

      ε) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση στη «Διαχείριση  Πόρων Οργανισμών Υγείας».

     στ) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση τη «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών».

      ζ) Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων με κατεύθυνση στη «Διοίκηση και Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Οι τίτλοι απονέμονται από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αναφορά των ονομάτων όλων των συνεργαζόμενων Τμημάτων των ΑΕΙ στους χορηγούμενους τίτλους σπουδών.