Αρχική σελίδα » Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Τα Τμήματα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

α) Οικονομικών Επιστημών και

β) Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης,

θα λειτουργήσουν από το ακαδημαϊκό έτος 2015 - 16 το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο  «Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων (ΔΟΜ)».

Ειδικότερα το συγκεκριμένο ΠΜΣ έχει πέντε κατευθύνσεις, οι οποίες δύνανται να υλοποιηθούν με τη μικτή εκπαιδευτική διαδικασία(για στελέχη). Συγκεκριμένα, με χρήση συμβατικού συστήματος με εργαλεία εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας, σε στενή συνεργασία και με άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα ή οργανισμό με εμπειρία στην ανοικτή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (όπως για παράδειγμα το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο), το οποίο θα δώσει την τεχνογνωσία για την υλοποίηση της εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης και θα παρακολουθήσει την ορθή εφαρμογή της.