Αρχική σελίδα » Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα » Οργάνωση και Διοίκηση

Τη διοίκηση του προγράμματος ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία αποτελείται από επτά μέλη.

Τα μέλη της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής είναι βαθμίδας καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή και  προέρχονται: από τις πέντε κατευθύνσεις του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (5 μέλη, ένα μέλος από κάθε κατεύθυνση), ένα μέλος από το τμήμα Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ένα μέλος από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Κάθε κατεύθυνση διοικείται, ανεξάρτητα από τις υπόλοιπες κατευθύνσεις, από τριμελή Διοικούσα Επιτροπή κατεύθυνσης, η οποία αποτελείται από τον διευθυντή της κατεύθυνσης, και δύο μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) των συνεργαζόμενων Τμημάτων ή άλλου Πανεπιστημίου, και διδάσκουν στη σχετική κατεύθυνση.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή αποφασίζει την δυνατότητα νέων συνεργασιών με Διεθνείς Οργανισμούς, καθώς και με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Τη διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος αναλαμβάνει το Τμήμα  Οικονομικών Επιστημών του  ΕΚΠΑ.